Premis Talent

Premis Talent

Premis Talent 2023

Objecte singular i 3D

L'origen dels Premis Talent fou els Premis Souvenir, que volien repensar els objectes singulars que el turisme s'enduia, fugint de tòpics i objectes pintorescs. Actualment es premien prototips, productes que reflecteixin una forma de ser i de fer, que trenquin motlles, que siguin capaços de ser produïts de forma artesanal o escalable, però que representin quelcom nou, diferent i amb relat propi.

Recompenses

Els Guanyadors dels Premis Talent reben:

 • Un espot/publireportatge del projecte i els seus protagonistes que es difondrà a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació.
 • Entrevistes i notícies editades i publicades pel diari digital Catalonia Talent
 • Un trofeu i diploma, que acrediten la vinculació del projecte amb el talent i la innovació. Atorgat per la Fundació Impulsa Talentum.
 • Poder fer ús del Segell Registrat de Guanyador dels Premis Talent 2023, per utilitzar-lo de forma lliure.
 • Un Diagnòstic i Proposta de col·laboració amb la Fundació Impulsa Talentum i les seves entitats col·laboradores, per ajudar a assolir els objectius del projecte.
 • Presència en els mitjans de comunicació col·laboradors dels Premis.
 • Invitacions per a tots els esdeveniments organitzats per la Fundació Impulsa Talentum.

La fundació privada IMPULSA TALENTUM XXI i Netmentora col·laboren per ajudar a desenvolupar els projectes empresarials emergents. Els projectes que apliquin als premis, compleixin els criteris de selecció de Netmentora i tinguin l’interès, podran participar en els pitch de Netmentora per accedir a una xarxa d’acompanyament empresarial.


Recompenses

Ens trobem en una societat eminentment tecnològica, i aquestes, aplicades a la vida quotidiana, ens fan la vida més fàcil i senzilla. Per això l'àmbit premia i reconeix aportacions innovadores en tecnologies que van de la informàtica al Big Data, passant per la 3D, la intel·ligència Artificial, el 5G o l’internet de les coses.

Els avenços científics, farmacològics i sanitaris permeten despuntar els centres de recerca del nostre país. Són moltes les propostes imaginatives i emprenedores que permeten fer d'aquest sector un àmbit estratègic a Catalunya.

Condicions Generals Setena Edició Premis Talent "Premis Talent 2023"

Bases dels Premis Talent:

1.- Els presents Premis Talent els organitza l’empresa IMPULSA TALENTUM, S.L. amb seu social ubicada al carrer Madrazo número 50 de Barcelona (08006) i la col·laboració i impuls de la Fundació Privada IMPULSA TALENTUM XXI.

2.- Els Premis TALENT 2023 és una iniciativa per fomentar la creativitat i oferir oportunitats i visibilitat als nous talents a Catalunya, des de la participació i amb el suport d'institucions, entitats, empreses i particulars.

3.- Els Premis TALENT 2023 estan dividits en cinc àmbits:

a) Economia

Els Premis volen reconèixer iniciatives i projectes innovadors que resolguin nous reptes sorgits de la situació post pandèmia en sectors com l'oci, el turisme, la gastronomia, l'artesania, el comerç i el consum o la logística i els serveis, afectats de ple per la darrera crisi. També s'inclouen sectors com el financer i jurídic i legal, per premiar solucions als grans reptes i problemes d'aquests sectors.

b) Sostenibilitat

Un dels àmbits en que volem apostar decididament és la Sostenibilitat, gran repte global al qual cap aportar solucions concretes, en sectors com l'economia circular, la indústria, l'agricultura, el sector animal, el medi natural i la biodiversitat, o tot el sector de la mobilitat i el transport, sectors en els quals la sostenibilitat no és només un repte d'adaptació, si no que forma part nuclear dels objectius empresarials.

c) Humanisme

Posar la persona com a centre de tot, dels avenços i de les solucions, és l'objectiu dels Premis en aquest àmbit, que volen reconèixer idees i projectes en sectors on la persona és el nucli. Per una banda els sectors derivats de la comunicació i relacions interpersonals i entre entitats i institucions, i per l'altra tot l'àmbit de salut de la persona: avenços científics, salut, farmàcia, alimentació i esports.

d) Tecnològics

Ens trobem en una societat eminentment tecnològica, i aquestes, aplicades a la vida quotidiana, ens fan la vida més fàcil i senzilla. Per això l'àmbit premia i reconeix aportacions innovadores en sectors que van de la informàtica al big data, passant per la 3D, la intel·ligència Artificial, el 5G o l'internet de les coses.

e) Artístics

La cultura s'ha demostrat més necessària que mai. I per això els Premis d'aquest àmbit volen reconèixer la tasca realitzada per creadors innovadors que des del disseny gràfic, objectes singulars, i arts plàstiques, fins a les arts escèniques, musicals i la literatura, no han deixat de crear durant els darrers temps crítics.

4.-Condicions generals:

Podran optar a aquests Premis qualsevol persona, de qualsevol nacionalitat, majors d’edat.

a) El termini d’inscripció finalitzarà a les 23:59 hores del dia 31 d'octubre de 2023.

No s'acceptarà cap obra/idea/projecte que s'enviï fora de termini.

b) Les obres/idees/projectes presentades hauran de ser obres originals i inèdites.

c) Els candidats participants als Premis TALENT  2023 s’obliguen a mantenir totalment indemne a l’empresa IMPULSA TALENTUM, S.L.  per qualsevol dany i/o perjudici que pogués sofrir l’esmentada empresa com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualsevol de les dades, informacions, documents, arxius digitals, etc. realitzades i lliurades pels candidats/participants en el moment de la presentació de la inscripció.

d) Si així ho requereix l’organització, els finalistes de les categories dels Premis TALENT 2023 hauran de realitzar, presentar i fer lliurament de l’objecte presentat a requeriment de l’organització, per tal de realitzar tasques de promoció, en el termini de 15 dies des que es faci la petició.

5.- Jurat i valoració

a) El Jurat dels Premis TALENT 2023 és independent i està format per experts en diferents àrees del coneixement i especialment vinculats als àmbits dels premis, així com per representants de l'Associació Welcome Talent Society, d’Institucions, Entitats i Persones compromeses amb el projecte.

El Jurat es farà públic a través de la web abans de l’elecció de finalistes i guanyadors.

El Jurat examinarà les propostes dels productes presentats, seguint els criteris de valoració, anàlisi i qualificació proposats per l’organització.

b) En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del Jurat ostenta el vot de qualitat. El veredicte del Jurat s’emetrà justificat i inapel·lable el dia de la Cerimònia de lliurament de premis en un acte públic.

c) Les deliberacions del Jurat són secretes i el seu veredicte es podrà recórrer tal i com s’estableix en el punt 11.

d) El Jurat es reserva el dret de no publicar aquelles obres que vulnerin els criteris de participació, la seva qualitat sigui insuficient, puguin resultar ofensives o vulnerin els drets protegits per l'ordenament jurídic vigent.

e) El Jurat pot declarar desert qualsevol dels premis si ho considera oportú.

f) El Jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions.

g) En cas de necessitar més informació sobre qualsevol de les idees/obres/projectes finalistes, el Jurat podrà posar-se en contacte amb els participants durant la deliberació per a resoldre dubtes o demanar-ne aclariments.

h) El veredicte es farà públic durant la Jornada del Talent 2023. IMPULSA TALENTUM, S.L. comunicarà els finalistes del dia, l’hora i el lloc de l’acte.

6.- Reconeixements i Premis

 a) Els guanyador dels PREMIS TALENT 2023 rebran:

 • Un espot/publireportatge del projecte i els seus protagonistes que es difondrà a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació.
 • Entrevistes i notícies editades i publicades pel diari digital Catalonia Talent
 • Un trofeu i diploma, que acrediten la vinculació del projecte amb el talent i la innovació. Atorgat per la Fundació Impulsa Talentum.
 • Poder fer ús del Segell Registrat de Guanyador dels Premis Talent 2023, per utilitzar-lo de forma lliure.
 • Un Diagnòstic i Proposta de col·laboració amb la Fundació Impulsa Talentum i les seves entitats col·laboradores, per ajudar a assolir els objectius del projecte.
 • Presència en els mitjans de comunicació col·laboradors dels Premis.
 • Invitacions per a tots els esdeveniments organitzats per la Fundació Impulsa Talentum.

La fundació privada IMPULSA TALENTUM XXI i Netmentora col·laboren per ajudar a desenvolupar els projectes empresarials emergents. Els projectes que apliquin als premis, compleixin els criteris de selecció de Netmentora i tinguin l’interès, podran participar en els pitch de Netmentora per accedir a una xarxa d’acompanyament empresarial.

b) Addicionalment l'organització pot afegir imports o altres retribucions en espècie en cas que algun patrocinador ho ofereixi. Ho anunciarà en cada cas a la pàgina web. El premi serà personal i intransferible, de manera que no es podran cedir o regalar els drets a un tercer.

c) Si qualsevol participant (incloent els guanyadors) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’empresa IMPULSA TALENTUM, S.L el premi rebut.

7.- Lliurament dels Premis

a) Els premis es lliuraran (inicialment) a la “Jornada del Talent” i la “Nit del TALENT 2023”, el dia, l’hora i el lloc seran comunicats als finalistes (Informarem dels detalls i qualsevol canvi als preinscrits i a la Web). IMPULSA TALENTUM, S.L. notificarà el nom dels guanyadors/es de forma pública .

8.- Exoneració de responsabilitat

a) L’entitat IMPULSA TALENTUM, S.L. no es responsabilitza davant l'incompliment dels concursants ni es fa responsable en cas que el guanyador faci un mal ús del premi o incompleixi el disposat a les bases legals.

b) L’entitat IMPULSA TALENTUM, S.L. a la seva discreció i prèvia notificació als concursants podrà cancel·lar o suspendre els Premis. En aquest sentit, l’entitat IMPULSA TALENTUM, S.L. no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser objecte de reclamació. Així mateix IMPULSA TALENTUM, S.L. no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser reclamada per la no explotació de les obres aportades per participar en els Premis.

c) La presentació als Premis TALENT 2023 implica necessàriament l’acceptació íntegra i incondicional de les presents bases per part dels candidats participants, així com la garantia per part d’aquests amb total indemnitat per a IMPULSA TALENTUM, S.L. de:

c1) L’autoria i l’originalitat de les obres/idees/projectes presentats, i de que aquestes no són còpia ni modificació total o parcial de cap altre obra/idea/projecte pròpia o aliena.

c2) La garantia per part del candidat participant, amb total indemnitat per a IMPULSA TALENTUM, S.L. del caràcter inèdit a tot el món de l’obra/idea/projecte presentat, i de la titularitat en exclusiva i sense càrrec ni limitació de tots els seus drets d’explotació enfront de tercers, sense que estiguin sotmesos a cap altre concurs o premi pendent de resolució.

c3) La presentació al premi per part del candidat participant comporta el compromís a no retirar-la dels Premis TALENT 2023.

d) Les presents bases legals dels Premis TALENT, en qualsevol dels àmbits, estableixen les condicions, objecte i obligacions dels concursants i IMPULSA TALENTUM, S.L., per consegüent la presentació i participació als esmentats Premis per part dels candidats en suposa la seva acceptació i consentiment, establint-se un contracte d’acord amb el previst a l’article 1.261 del Codi Civil.

9.- Cessió de Drets

a) IMPULSA TALENTUM, S.L. atorga als guanyadors/es i als/les nominats en cada cas la utilització del segell registrat “Guanyador dels PREMIS TALENT 2023 (en la categoria que correspongui)”. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de PREMIS TALENT i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de protecció legal.

10.- Publicitat

Sense perjudici del que disposa l'Art. 18 de la Constitució, en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, sobre la Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, els participants consenten expressament en el moment de participar en la utilització de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius sempre que aquests estiguin relacionats amb el concurs.

11.- Reclamacions

a) S’estableix un període màxim de recepció de reclamacions que es remetran a la direcció de la societat amb un període de 10 dies a partir del lliurament de premis, de manera que no s’atendran reclamacions passat aquest període. Les esmentades reclamacions, s’hauran de fer arribar a l’Organització mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@premistalent.cat.

b) Tant IMPULSA TALENTUM, S.L. com els participants dels Premis fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls i es sotmeten a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

c) IMPULSA TALENTUM, S.L. es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o modificar les presents bases, així com l’organització i/o gestió dels Premis.

12.- Protecció de Dades

a) En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat d’IMPULSA TALENTUM, S.L., amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i contractats, així com per mantenir‐lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat dels “PREMIS TALENT 2023”. Pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@premistalent.cat o bé mitjançant un escrit adreçat al carrer Madrazo 50. 08006 Barcelona (Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

13.- Fixació de Dates Definitives

Qualsevol modificació de dates o espais serà comunicada a través dels Mitjans de l’Organització a tots els preinscrits mitjançant la newsletter, i la web i xarxes socials del premis. És important inscriure’s per conèixer les diferents novetats i canvis.

Tota observació i/o consulta sobre l’Organització, interpretació de les bases, i procés de selecció s’ha de fer per escrit, dirigida a: info@premistalent.cat

Amb el suport de

Amb el suport de
Carregant...
x
X