Premis Talent

Premis Talent

Premis Talent 2020

La Escultura

Tema: La crisis del coronavirus y el confinamiento

El objetivo es premiar ideas innovadoras a través de la escultura:

Para poder completar la inscripción, los participantes deben adjuntar los siguientes datos:

Ficha del autor/a:

 • Datos del/la artista, creativo, emprendedor, estudio o empresa participante.
 • Pequeño resumen del currículum del autor/a. Si el servicio / producto ha sido desarrollado por el equipo interno de la empresa o el estudio, se debe especificar el nombre del estudio o bien “Departamento de diseño”. Si el servicio / producto resulta ganador, la empresa o estudio podrán proporcionar los nombres de los integrantes del departamento para que sean citados. 

Ficha de producto/servicio: Breve descripción de la obra presentada, inspiración y/o referencia de la misma.

Ficha técnica: Se hará constar en la ficha técnica del servicio / producto los siguientes conceptos:

 • A. Tipo de servicio o industria y sistema de producción.
 • B. Descripción del servicio / producto.
 • C. Nombre del servicio / producto.
 • D. Una breve descripción en catalán, castellano o inglés (máximo 700 caracteres). Esta descripción es la que aparecerá en el catálogo, y por lo tanto, deberá ser sencilla y no contendrá detalles técnicos, de la empresa o publicitarios.
 • E. Estimación aproximada del coste en Euros.
 • F. En aquellos casos donde es necesario mostrar imágenes, proporcionar entre dos y cinco imágenes representativas del producto. (Fotos o volumen, renders o proyecciones). Formatos imágenes: JPG, GIF o PNG. Baja resolución.

Opcionalmente se pueden adjuntar los siguientes documentos teniendo en cuenta que el Jurado puede desestimar un producto por falta de información, y por lo tanto, es recomendable:

 • A. Preparad un vídeo de máximo 1 minuto explicando vuestro proyecto (Elevator Pitch).
 • B. Toda esta información se debe enviar por WeTransfer al correo info@welcometalent.org
  Formatos: PDF, MS-Word (o Zip). Baja resolución.
  Formatos: PDF/ZIP (Baja resolución) o enlace en la tienda online.
 • C. Una descripción detallada del servicio / producto. 

Recompensas

Recompensa: cuatro finalistas por categoría y un ganador tendrán difusión de su proyecto, se los producirá un pequeño spot de 20 según aproximadamente, recibirán el diploma acreditativo y el sello de calidad de los premios Talento, participarán en la jornada "Investor's day" y tendrán opción de poder entrar en fase de comercialización en función de las respuestas de los posibles inversores. El ganador recibirá el trofeo de los premios el día del talento y optará al premio de artista del año de la Gala "La noche del Talento".

Adicionalmente la organización puede añadir importes u otras retribuciones en especie en caso de que algún patrocinador lo ofrezca. Lo anunciará en cada caso en la página web. El premio será personal e intransferible, de manera que no se podrán ceder o regalar los derechos a un tercero.

En caso de que algún patrocinador quiera añadir premios adicionales en alguna categoría, lo iremos aunciando en la página web.

El plazo para presentarse a los premios finaliza el 15 de septiembre.

Condicions Generals Premis Talent Cambra 2020

CONDICIONS GENERALS
SISENA EDICIÓ DELS PREMIS TALENT
“PREMIS TALENT CAMBRA 2020”

Bases dels Premis:

Els Objectius dels Premis Talent Cambra 2020 són els d'identificar, reconèixer i premiar el Talent artístic, creatiu, emprenedor i empresarial. Per això, els finalistes i guanyadors tenen un retorn en difusió i reconeixement, per potenciar el seu Talent. Addicionalment, existeix la possibilitat de crear de mutu acord entre l'organització i qualsevol dels participants, finalistes i guanyadors, una aliança per tal d'mpulsar les iniciatives del Talent artístiques, creatives, emprenedores i empresarials per convertir-se en projectes empresarials exitosos i sostenibles. Això es una possibilitat, que no suposa cap obligació ni compromís previ per cap de les parts implicades.

1.- Els presents Premis els organitza la societat mercantil, “Empren E2 S.L.” (en endavant EmprenE2) amb seu social ubicada a Plaça Cardona 11 àtic 1ª 08006 de Barcelona, amb el suport de la Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Barcelona, amb domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal 4.

2.- Els Premis TALENT CAMBRA 2020 és una iniciativa per fomentar la creativitat i oferir oportunitats i visibilitat als nous talents a Catalunya, des de la participació i amb el suport d'institucions, entitats, empreses i particulars.

 3.- Els Premis TALENT CAMBRA 2020 estan dividits en tres àmbits:

a) #JoFaigTalent

 • Es premiaran obres artístiques de nova creació tals com relats, poemes, objectes, dissenys, curtmetratges, teatre... Sota el tema: “El confinament i la lluita contra el virus Covid-19”.
 • L’objectiu és poder ajudar a impulsar la seva producció  i comercialització.

Quatre finalistes per categoria i un guanyador tindran difusió del seu projecte, se'ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada "Investor's day" i tindran opció de poder entrar en fase de comercialització en funció de les respostes dels possibles inversors. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el dia del talent i optarà al premi d’artista de l'any de la Gala "La nit del Talent".

b) #JoCreoTalent  

 • Es premiaran Idees per a projectes innovadors de nova creació.
 • L’objectiu és incubar nous negocis, empreses, projectes... Cal que siguin projectes nous.
 • Valorarem que aportin solucions a la situació creada arrel de la crisi actual, del confinament i les seves conseqüències. Idees que intentarem incubar amb l'ajut dels líders empresarials del país. Quatre finalistes per categoria i un guanyador tindran difusió del seu projecte, se'ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada "Investor's day" i tindran opció de poder entrar en fase d'incubació en funció de les respostes dels possibles inversors. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el dia del talent i optarà al premi de creatiu de l'any de la Gala "La nit del Talent".

c) #JoEmprencTalent

 • Es premiaran projectes de nova creació (startups) o ja existents dins d'empreses, universitats i centres de recerca, per fer "spin off".
 • L’objectiu és el d’ajudar a accelerar projectes innovadors emergents.
 • Han de comptar amb una descripció del projecte, un model de negoci per monetitzar el producte/servei, una primera aproximació al pla d'empresa (inversions, ingressos, despeses) i un prototip de la solució (producte, servei, app, desenvolupament tecnològic, etc.) per tal d'ajudar-ne el desenvolupament. Valorarem que aportin solucions a la situació creada arrel de la crisi actual, del confinament i les seves conseqüències. Idees que intentarem accelerar amb l'ajut dels líders empresarials del país. Quatre finalistes per categoria i un guanyador tindran difusió del seu projecte, se'ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada, "Investor's day" i tindran opció de poder entrar en fase d'acceleració en funció de les respostes dels possibles inversors. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el dia del talent i optarà al premi d’emprenedor de l'any de la Gala "La nit del Talent".

4.- Condicions generals:

Podran optar a aquests Premis qualsevol persona, de qualssevol nacionalitat, majors d’edat.

a) Els candidats que vulguin participar als Premis TALENT CAMBRA 2020 en qualsevol dels àmbits hauran d’omplir la fitxa de preinscripció a la major brevetat a la web www.premistalent.cat i presentar la documentació i informació exigida (presentació en format digital de: l’obra creativa, artística en el cas de a) #JoFaig; la idea en el cas de b) #JoCreo, i d’una memòria del projecte en el cas de c) #JoEmprenc abans de la data final de presentació als premis. L’organització comunicarà als candidats participants la seva admissió als Premis.

b) El termini d’inscripció començarà el 10 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 23:50 hores del dia 31 d'octubre de 2020. No s'acceptarà cap obra/idea/projecte que s'enviï fora de termini.

c) Les obres/idees/projectes presentades hauran de ser obres originals i inèdites.

d) Els candidats participants als Premis TALENT CAMBRA 2020 s’obliguen a mantenir totalment indemne a EMPREN E2 per qualssevol dany i/o perjudici que pogués sofrir EMPREN E2 com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualssevol de les dades, informacions, documents, arxius digitals, etc. realitzades i lliurades pels candidats/participants en el moment de la presentació de la inscripció.

e) Si així ho requereix la organització, els finalistes de les categories #JoFaig dels Premis TALENT CAMBRA 2020 hauran de realitzar, presentar i fer lliurament de l’objecte presentat a requeriment de l’organització, per tal de realitzar tasques de promoció, en el termini de 15 dies des que es faci la petició.5.- Jurat i valoració

a) El Jurat dels Premis TALENT CAMBRA 2020 és independent i està format per experts en diferents àrees del coneixement i especialment vinculats als àmbits dels premis, així com per representants de la Welcome Talent Society i la Cambra Oficial de Comerç, Serveis, Indústria i Navegació de Barcelona, i d’Institucions, Entitats i Persones compromeses.

El Jurat es farà públic a través de la web abans de l’elecció de finalistes i guanyadors.

El Jurat examinarà les propostes dels productes presentats, seguint els criteris de valoració, anàlisi i qualificació proposats per l’organització.

b) En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del Jurat ostenta el vot de qualitat. El veredicte del Jurat s’emetrà justificat i inapel·lable el dia de la Cerimònia de lliurament de premis en un acte públic.

c) Les deliberacions del Jurat són secretes i el seu veredicte no es podrà recórrer i tindrà caràcter definitiu.

d) El Jurat es reserva el dret de no publicar aquelles obres que vulnerin els criteris de participació, la seva qualitat sigui insuficient, puguin resultar ofensives o vulnerin els drets protegits per l'ordenament jurídic vigent.

e) El Jurat pot declarar desert qualsevol dels premis si ho considera oportú.

f) El Jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions.

g) En cas de necessitar més informació sobre qualsevol de les idees/obres/projectes finalistes, el Jurat podrà posar-se en contacte amb els participants durant la deliberació per a resoldre dubtes o demanar-ne aclariments.

h) El veredicte es farà públic durant la Jornada del Talent 2020 prevista inicialment pel 2 de juliol de 2020. Tots els finalistes hi podran assistir. També tindran l’opció, en cas que l’aforament ho permeti, de ser presents al sopar de gala de la Nit del Talent a un preu expressament reduït per a ells.

5.- Reconeixements i Premis

a) Als quatre finalistes per categoria i un guanyador del PREMI TALENT CAMBRA 2020 #JoFaig se’ls hi atorgarà el dret a difusió del seu projecte, se’ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada “Investor’s day” i tindran opció de poder entrar en fase de comercialització en funció de les respostes dels possibles inversos. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el Dia del Talent i optarà al premi d’artista de l’any de la gala “La nit del Talent”.

En el cas que algun patrocinador vulgui afegir premis addicionals a alguna categoria, ho anirem anunciant a la pàgina web.

b) Als quatre finalistes per categoria i un guanyador del PREMI TALENT CAMBRA 2020 #JoCreo se’ls hi atorgarà el dret a difusió del seu projecte, se’ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada “Investor’s day” i tindran opció de poder entrar en fase d’incubació en funció de les respostes dels possibles inversors. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el Dia del talent i optarà al premi de creatiu de l’any de la gala “La nit del Talent”.

c) Als quatre finalistes per categoria i un guanyador del PREMI TALENT CAMBRA 2020 #JoEmprenc se’ls hi atorgarà el dret a difusió del seu projecte, se’ls produirà un petit espot de 20 segons aproximadament, rebran el diploma acreditatiu i el segell de qualitat dels premis Talent, participaran en la jornada “Investor’s day” i tindran opció de poder entrar en fase d’acceleració en funció de les respostes dels possibles inversors. El guanyador rebrà el trofeu dels premis el Dia del talent i optarà al premi de d’emprenedor de l’any de la gala “La nit del Talent”.

d) Als quatre finalistes de cadascun dels àmbits dels Premis TALENT CAMBRA 2020 se’ls concedirà  el dret a la difusió, reconeixement i ajut a la comercialització i desenvolupament consistent en la realització d’un spot de 20 segons, el lliurament del Diploma Talent i una entrevista Talent, i Finalista Gala Talent així com un Investor’s day.

e) Addicionalment l'organització pot afegir imports o altres retribucions en espècie en cas que algun patrocinador ho ofereixi. Ho anunciarà en cada cas a la pàgina web. El premi serà personal i intransferible, de manera que no es podran cedir o regalar els drets a un tercer.

f) Si qualsevol participant (incloent els guanyadors) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a EMPREN E2 el premi rebut.

6.- Lliurament dels Premis

a) Els premis es lliuraran inicialment a la “Jornada del Talent” i la “Nit del TALENT 2020”, a la Casa Llotja de Mar, al Passeig d’Isabel II, 1 Barcelona en un acte públic el dia 2 de juliol del 2020 a partir de les 20h. (Informarem dels detalls i qualsevol canvi als preinscrits i a la Web) “EMPREN E2” notificarà el nom dels guanyadors/es de forma pública i es reservarà un termini màxim de quatre mesos per efectuar el lliurament efectiu del premi en metàl·lic, en cas que el premi hagi estat dotat d’una quantitat econòmica a través dels patrocinadors.

7.- Exoneració de responsabilitat

a) EMPREN E2 no es responsabilitza davant l'incompliment dels concursants ni es fa responsable en cas que el guanyador faci un mal ús del premi o incompleixi el disposat a les bases legals.

b) EMPREN E2 a la seva discreció i prèvia notificació als concursants podrà cancel·lar o suspendre els Premis. En aquest sentit, EMPREN E2 no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser objecte de reclamació. Així mateix EMPREN E2 no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser reclamada per la no explotació de les obres aportades per participar en els Premis.

c) La presentació als Premis TALENT CAMBRA 2020 implica necessàriament l’acceptació íntegra i incondicional de les presents bases per part dels candidats participants, així com la garantia per part d’aquests amb total indemnitat per a EMPREN E2 de:

c1) L’autoria i l’originalitat de les obres/idees/projectes presentats, i de que aquestes no són còpia ni modificació total o parcial de cap altre obra/idea/projecte pròpia o aliena.

c2) La garantia per part del candidat participant, amb total indemnitat per a EMPREN E2 del caràcter inèdit a tot el món de l’obra/idea/projecte presentat, i de la titularitat en exclusiva i sense càrrec ni limitació de tots els seus drets d’explotació enfront de tercers, sense que estiguin sotmesos a cap altre concurs o premi pendent de resolució.

c3) La presentació al premi per part del candidat participant comporta el compromís a no retirar-la dels Premis TALENT CAMBRA 2020.

d) Les presents bases legals dels Premis TALENT CAMBRA, en qualsevol dels àmbits, estableixen les condicions, objecte i obligacions dels concursants i d’EMPREN E2, S.L. i per consegüent la presentació i participació als esmentats Premis per part dels candidats en suposa la seva acceptació i consentiment, establint-se un contracte d’acord amb el previst a l’article 1.261 del Codi Civil.

8.- Cessió de Drets Intel·lectuals

a) En virtut de la participació en el present Premis, els/les guanyadors/es de totes las categories #Jofaig i #JoCreo dels Premis TALENT CAMBRA 2020 cedeixen de forma expressa, exclusiva, a nivell mundial i per tot el període de vigència, a EMPREN E2 els drets d'explotació de l'obra aportada per participar en el concurs.

b) Els drets d'explotació esmentats inclouen: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a través de qualsevol format, suport, incloent-hi, entre d’altres, la digitalització i qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades.

c) EMPREN E2 percebrà al 50% les “royalties” que puguin generar-se amb els creadors i guanyadors del Premi TALENT CAMBRA 2020 en els àmbits JOFAIG i JOCREO.

d) Passats cinc (5) anys de la data del Premi TALENT CAMBRA 2020, els guanyadors recuperaran els seus drets en el cas que no s'hagi generat cap “royalties” en aquest període, i romandran sota la mateixa distribució si s´han generat royalties.  

d) En el cas del guanyador del Premis TALENT CAMBRA 2020 en l’àmbit JOEMPRENC, que inclou nous projectes i startups, així com nous productes d’empreses ja existents, no porta associat obligatòriament la cessió de cap percentatge dels ingressos ni royalties, i en cada cas es negociarà individualment i s’arribarà a un pacte en cas de vist i plau per les dues parts.  El percentatge a percebre per EMPREN E2 serà un % dels “royalties” entre el 5% i el 20% en funció del valor afegit a cada projecte en el seu desenvolupament, arribada a mercat i expansió. Aquests serveis poden començar desde una anàlisi de viabililitat, un pla de negoci, un procés d’incubació i/o d’acceleració, un servei d’acompanyament en la inversió... Aquests “royalties acordats” inclouen tots els drets econòmics i polítics sobre el projecte y la seva explotació comercial i de negoci. El participant renunciarà a exigir qualsevol compensació o remuneració addicional associada als drets cedits a EMPREN E2 i en l’ús que EMPREN E2 en faci. Els guanyadors dels Premis TALENT CAMBRA 2020 tindran en qualsevol cas el dret de retracte previ a utilitzar aquests serveis i donar la seva contrapartida a EMPREN E2, pel qual son lliures de participar en aquesta fase posterior conjunta, o no fer-ho.

e) Passats cinc (5) anys de la data del Premi TALENT CAMBRA 2020, els guanyadors recuperaran els seus drets en el cas que no s'hagi generat cap “royalties” en aquest període, i romandran sota la mateixa distribució si s´han generat royalties.

f) EMPREN E2 atorga als guanyadors/es i als/les nominats en cada cas la utilització del segell registrat “PREMIS TALENT”. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de PREMIS TALENT i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de protecció legal.

9.- Publicitat

Sense perjudici del que disposa l'Art. 18 de la Constitució, en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants consenten expressament en el moment de participar en la utilització de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatius sempre que aquests estiguin relacionats amb el concurs.

10.- Reclamacions

a) S’estableix un període màxim de recepció de reclamacions que es remetran a la direcció de la societat amb un període de 10 dies a partir del lliurament de premis, de manera que no s’atendran reclamacions passat aquest període.

b) Tant EMPREN E2 com els participants dels Premis fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls i es sotmeten a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

c) EMPREN E2 es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o modificar les presents bases, així com l’organització i/o gestió dels Premis.

11.- Protecció de Dades

a) En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de EMPREN E2, SL, amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i contractats, així com per mantenir‐lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat dels “PREMIS TALENT CAMBRA 2020”. Pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@welcometalent.org o bé mitjançant un escrit adreçat a Plaça Cardona 11 àtic 1a. 08006 Barcelona (Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

12.- Fixació de Dates Definitives

Qualsevol modificació de dates o espais serà comunicada a través dels Mitjans de la Organització a tots els preinscrits mitjançant la newsletter, i la web i xarxes socials del premis. És important inscriure’s per conèixer les diferents novetats i canvis.

Tota observació i/o consulta sobre l’organització, interpretació de les bases, i procés de selecció s’ha de fer per escrit, dirigida a :

EMPREN E2, S.L.: info@welcometalent.org

Con el soporte de

Cargando...
x
X