Premis Talent

Premis Talent

Condicions Generals Premi Talent CREA 2019

Tema suggerit: Joan Brossa

Bases del Premi
 • El present Premi l’organitza la societat mercantil, “EmprenE2 S.L.” (en endavant “EmprenE2”) amb seu social ubicada a Plaça Cardona 11 àtic 1ª 08006 de Barcelona.
 • El Premi TALENT 2019 CREA és una iniciativa per fomentar la creativitat i per així aconseguir que els visitants s’emportin un relat digne i autèntic de Barcelona i Catalunya. El Premi vol ser una plataforma per oferir oportunitats i visibilitat als nous talents de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, des de la participació i amb el suport d'institucions i empreses.
 • El Premi TALENT 2019 CREA té diversos àmbits 2D, 3D i Llum, mobilitat i els que es vagin anunciant.
 • Cada àmbit té Condicions Particulars pel que fa els requisits.
 • Aquest certamen tingué la seva primera edició l’any 2015 i aquesta és la 5ª edició (Les dues primeres edicions amb el nom de Premis Souvenir).
 • En aquesta edició 2019, es convida a presentar propostes relacionades amb la figura del poeta Joan Brossa.

1) Requisits generals

Podran optar a aquest Premi estudiants, creatius i professionals nacionals i internacionals del món del disseny, de l’arquitectura, de l’enginyeria i de les arts plàstiques... majors de 18 anys.

NO podran participar els empleats de la companyia organitzadora “EmprenE2” o els socis de la Welcome Talent Society, entitat promotora dels premis.

Totes aquelles inscripcions que no lliurin tota la documentació seguint els paràmetres indicats, quedaran desqualificades.

Les obres presentades hauran de ser obres originals i, inèdites.

“EmprenE2” no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

Els guanyadors/es de cada categoria de Premi TALENT 2019 CREA haurà de realitzar, presentar i fer lliurament del PROTOTIP del seu objecte guanyador a “EmprenE2”, a requeriment de la organització, per tal de realitzar tasques de promoció, abans del 21 de Juliol del 2019.

Les presents bases legals del concurs equivalen a un contracte, és a dir, impliquen la mateixa responsabilitat que una relació contractual amb els seus respectius drets i obligacions per a ambdues parts (Participant i “EmprenE2”). Per tant, la participació en el concurs suposa l'acceptació de tots i cadascun dels termes i condicions de les presents bases legals (art. 1261 CC).

2) Com Participar

Els candidats que vulguin participar en el Premi TALENT 2019 CREA en qualsevol àmbit tindran que omplir la fitxa de preinscripció a la web www.premistalent.cat

3) Període d’inscripció

El termini de presentació de les obres comença el 10/04/2019 i finalitza el 24/06/2018 a les 23,59h. No s'acceptarà cap obra que s'enviï fora de termini.

4) Lliurament del Premi

El premi es lliurarà, inicialment, a la “Nit del TALENT 2019”, al Castell de Montjuïc, en un acte públic el dia 3 de Juliol del 2019 a partir de les 19h. (informarem dels detalls i qualsevol canvi als preinscrits i a la Web). “EmprenE2” notificarà el nom del guanyador/a de forma pública i es reservarà un termini màxim de quatre mesos per efectuar el lliurament efectiu del premi en metàl·lic.

5) Import en Premis

“PREMIS TALENT” premiarà els guanyadores/as en totes las categories de Premi TALENT 2019 CREA amb un premi de 2.000€. Aquest import podrà ser abonat per “EmprenE2” o bé per el patrocinador de la categoria. En tot cas el pagament del Premi s’efectuarà abans del 31/12/2019. Addicionalment, l'organització pot afegir imports o altres retribucions en espècies en cas que algun patrocinador ho ofereixi. Ho anunciarà en cada cas a la pàgina web. El premi serà personal i intransferible, de manera que no es podran cedir o regalar els drets a un tercer.

Si qualsevol participant (incloent els guanyadors) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a “EmprenE2” el premi rebut.

6) Jurat i valoració

El Jurat del Premi TALENT 2019 CREA és independent. Està format per experts en diferents camps vinculats al Sector i per representant del patrocinadors així com d’Institucions. Examinarà les propostes dels productes presentats, seguint els criteris de valoració proposats per l’organització.

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Les persones membres del Jurat tindran en compte els criteris següents:

 • a) L'originalitat
 • b) La creativitat
 • c) La inspiració de la figura del Joan Brossa
 • d) La capacitat d'impacte
 • e) La sostenibilitat

En cas que algun dels membres del Jurat estigui relacionat amb algun dels productes presentats, s’abstindrà durant la votació. En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del Jurat ostenta el vot de qualitat. El veredicte del Jurat s’emetrà justificat i inapel·lable el dia de la Cerimònia de lliurament de premis en un acte públic.

El veredicte del jurat no es podrà recórrer i tindrà caràcter definitiu.

El Jurat pot reservar-se el dret de no publicar aquelles obres que vulnerin els criteris de participació, la seva qualitat sigui insuficient, puguin resultar ofensives o vulneren els drets protegits per l'ordenament.

El Jurat pot declarar desert qualsevol dels premis si ho considera oportú.

El Jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions.

En cas de necessitar més informació sobre qualsevol dels productes finalistes, el Jurat podrà posar-se en contacte amb els participants durant la deliberació per a resoldre dubtes o demanar aclariments sobre el producte.

El lloc i la data de lliurament i recollida dels productes admesos per formar part de l’exposició es comunicarà amb la deguda antelació mitjançant correu electrònic.

El veredicte es farà públic el dia 3 de Juliol durant la nit del Talent 2019. Tots els autors i autores hi podran assistir.

7) Exoneració de responsabilitat

“EmprenE2”, no es responsabilitza davant l'incompliment d'un concursant ni es faria responsable en cas que el guanyador fes un mal ús del premi o incompleixi el disposat les bases legals.

“EmprenE2” a la seva discreció i prèvia notificació als concursants podrà cancel·lar o suspendre els Premis. En aquest sentit, “EmprenE2” no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser reclamada.

Tanmateix, “EmprenE2” no serà responsable de qualsevol perjudici ni podrà ser reclamada per la no explotació de les obres aportades per participar en els Premis.

8) Cessió de Drets Intel·lectuals

En virtut de la participació en el present Premis, els/les guanyadors/es de totes las categories del Premi TALENT 2019 CREA cedeixen de forma expressa, exclusiva, a nivell mundial i per tot el període de vigència, a "EmprenE2" els drets d'explotació de l'obra aportada per participar en el concurs.

Els drets d'explotació esmentats inclouen: reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a través de qualsevol format, suport, incloent-hi, entre altres, la digitalització i qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor, internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, així com marxandatge, explotacions secundàries i derivades.

"EmprenE2" compartirà al 50% les “royalties” que puguin generar-se amb els creadors. El participant renunciarà a exigir qualsevol compensació o remuneració addicional associada als drets cedits a “EmprenE2” i en l’ús que “EmprenE2” faci dels mateixos.

Passats cinc anys de la data del Premi TALENT 2019 CREA, els guanyadors recuperaran els seus drets en el cas que no s'hagi generats cap “royalties” en aquest període.

“EmprenE2” atorga als guanyadors/es la utilització del segell registrat “PREMIS TALENT BARCELONA-CATALUNYA”. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de PREMIS TALENT i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses. Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de protecció legal.

9) Publicitat

Sense perjudici del que disposa l'Art. 18 de la Constitució, en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants, consenten automàticament, en el moment de participar, la utilització de la seva imatge i nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol mitjà de la naturalesa que sigui, amb fins comercials o informatives sempre que aquests estiguin relacionats amb el concurs en qüestió.

10) Reclamacions

S’estableix un període màxim de recepció de reclamacions que es remetran a la direcció de la societat amb un període de 10 dies a partir de l’entrega de premis, de manera que no s’atendran reclamacions passat aquest període.

11) Competència Judicial i Llei Aplicable

Tant “EmprenE2” com els participants dels Premis, fan expressa la renúncia a qualsevol furt que pogués correspondre’ls i es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

“EmprenE2” es reserva el dret de cancel·lar, suspendre o modificar les presents bases, així com l’organització i/o gestió dels Premis.

12) Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Empren e2 SL, amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i / o contractats, així com per mantenir‐lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat dels “PREMIS TALENT 2019”. Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@welcometalent.org o bé mitjançant un escrit adreçat a Plaça Cardona 11 àtic 1a. 08006 Barcelona (Barcelona), acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI.

Tota observació i/o consulta sobre l’organització, interpretació de les bases, i procés de selecció s’ha de fer per escrit, dirigida a: EmprenE2 S.L. info@welcometalent.org

13) Altres consideracions

LA PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS SUPOSA L’ACCEPTACIÓ DE TOTS I CADASCUN DELS TERMES I CONDICIONS DE LES PRESENTS BASES LEGALS.

Amb el suport de

Carregant...
x
X